Transfer

Chuyển nhượng Ename

Link: www.ename.vn/transfer

YourName.ename.vn

Status (trạng thái): transferable

Full Name: Your Full Name

ID number: *******12345

Website: YourName.tentuoi.com

Biography: YourName.luocsu.com

Email: yourname@gmail.com

Phone: ****12345

Chuyển nhượng nhân hiệu personal.Ename.vn

Nếu nhân hiệu personal.ename.vn mới được đăng ký và chưa được sử dụng để tạo tentuoi.com thì vẫn có thể chuyển nhượng cho người khác. Nếu cá nhân này qua đời mà vẫn chưa sử dụng nhân hiệu của mình thì nhân hiệu này sẽ trở về trạng thái tự do để cho người khác sử dụng. 

Cách chuyển nhượng: chủ sở hữu dùng Email đăng ký Ename.vn gửi Email cho Ename.vn và người tiếp nhận để yêu cầu chuyển chủ sở hữu bao gồm số ID của người tiếp nhận. Người tiếp nhận cần phản hồi Email đó xác nhận các thông tin trong Email và gửi kèm ảnh chụp chân dung, ảnh chụp căn cước để đăng ký Ename.vn. 

Chuyển nhượng thương hiệu brand.Ename.vn

Bất cứ khi nào chủ sở hữu Brand.ename.vn cũng có thể chuyển nhượng thương hiệu mà họ đang sở hữu cho người khác. Người tiếp nhận thương hiệu này bắt buộc phải có personal.ename.vn mới có thể sở hữu một thương hiệu